Full Company name

  Company Address

  DELEGATE’S INFORMATION

   

  REMUNERATION/ Chi phí đào tạo

  1. The Customer shall pay PVD Training for the Work, as specified in this. Payment will be made to PVD Training’s bank account as stated on the invoice unless otherwise specified in this agreement. Prices quote are exclusive of VAT or any if any/ Khách hàng cần phải thanh toán cho PVD Training chi phí đào tạo được nêu trong Hợp Đồng. Chi phí sẽ được chuyển vào tài khoản Công ty, không bao gồm thuế và chi phí chuyển khoản nếu có. Ngoại trừ những trường hợp khác sẽ được thể hiện chi tiết trong hợp đồng đào tạo, giá khóa học được thể hiện trong phiếu đăng ký .
  2. Payment shall be made within 15 days since the date invoice received by customer. For late payment interest will be charged at rate of 1.5% per month or part thereof/ Chi phí được thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày quý khách hàng nhận được hóa đơn. Mọi việc chi trả không đúng hạn đều phải chịu mức lãi xuất 1.5% một tháng hoặc tương đương.
  3. Refer to the following for bank transfer payment/ Chuyển khoản cho ngân hàng theo:

   

  DELEGATE CANCELLATIONS/ Thông báo hủy khóa học

  1. We appreciate that occasionally difficulties will arse and result in nominated staff being unable to attend a training course; therefore cancellations will only be accepted without charge, if notice of cancellation is received in writing (fax acceptable) at least 15 working days (2 weeks) prior to the course commencement date. Any cancellations received after this date will be subjected to the following penalties/ Trong một số trường hợp học viên không thể tham dự khóa học. Do đó, thông báo hủy khóa học sẽ được chấp nhận nếu thông báo được chuyển đến bằng văn bản hoặc fax ít nhất là 15 ngày (2 tuần) trước khi khóa học bắt đầu. Với bất kỳ thông báo hủy khóa học sau thời gian trên sẽ theo hình thức như sau:

   VARIATIONS/ Sự thay đổi

  1. The Customer shall be entitled to request additional work (hereinafter reffered to as “variations”) under this Agreement/ Khách hàng có quyền yêu cầu PVD Training thực hiện việc bổ sung thêm cho việc đào tạo.(sau đây được xem như phần “thay đổi” của hợp đồng này).
  2. All variation requests shall be in writing, clearly defining the variation required, including but not limited to remuneration and time schedule/ Tất cả các yêu cầu thay đổi phải được thông báo bằng văn bản chỉ rõ các yêu cầu muốn thay đổi bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong hai vấn đề liên quan đến vị trí và lịch trình đào tạo.

   

  HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT (HSE)/ An toàn, sức khỏe và môi trường

  1. PVD Training shall inform the Customer of any real or potential HSE hazard which may be relevant to, involved or introduced in the work and/ or any necessary safety measures required for the Work, prior to or during the performance of the Work/ Khi đào tạo tại PVD Training, PVD Training cần thông báo cho khách hàng biết những mối nguy hiện hữu hoặc tiềm tàng về an toàn, sức khỏe, môi trường ảnh hưởng đến quá trình đào tạo và các biện pháp xử lý cần thiết trong thời gian đào tạo.
  2. Whenever PVD Training undertakes work on site, the Customer shall provide all adequate safety measures to ensure working environment that is safety and in accordance with all relevant legislation/ Khi PVD Training đang đào tạo tại doanh nghiệp, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các biện pháp an toàn nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và phù hợp với các vấn đề liên quan đến pháp luật.
  3. The PVD Training employee has the right to refuse to carry out an activity, when the safety, according to his/her own judgment, it not satisfactory/ PVD Training có quyền tứ chối thực hiện công việc khi nhận thấy các biện pháp kiểm soát an toàn không được thỏa mãn.
  1. Any customer requirements specifying participation in screening programs shall be communicated to the PVD Training employee prior to commencement of work/ Bất cứ yêu cầu nào của khách hàng về việc chỉ định thành phần tham dự trong chương trình phải được trao đổi với PVD Training trước khi bắt đầu.

  LAW/ Điều khoản về luật áp dụng

  1. This is Agreement shall be governed and construed in accordance with the law of Viet Nam/ Các điều khoản và điều kiện này được soạn thảo phù hợp với luật pháp Việt Nam.
  2. Any dispute arising in relation to or as a consequence of this Agreement, which cannot be settled amicably through negotiations between the party, shall be subject to the courts of Baria – Vung Tau, SR. Vietnam./ Mọi tranh chấp liên quan đến các điều khoản và điều kiện này mà hai bên không thể dàn xếp được sẽ được giải quyết tại tòa án kinh tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.

  LIABILITY AND INDEMNITIES/ Bảo đảm và hạn chế trách nhiệm pháp lý

  1. PVD Training shall indemnify, indemnify, defend, and hold harmless the Customer from and against any all losses, claims and liabilities related to or arising out of this Agreement as a result of/ PVD Training phải đảm bảo, bảo vệ và tránh cho khách hàng khỏi những mất mát, đền bù, trách nhiệm pháp lý liên quan hoặc nằm ngoài điều khoản và điều kiện này xảy ra do bởi:
  2. a) Death of or personal injury to any employees, representatives or subcontractor of PVD Training or its affiliates/ Sự mất mát về tính mạng hoặc gây thương tích cho người lao động, các đại diện hoặc các nhà thầu phụ của PVD Training.
  3. b) The loss of or damage to property or employees, representatives or subcontractors of PVD Training or its affiliates/ Sự mất mát hoặc tổn hại đến tài sản hoặc người lao động, các đại diện hoặc các nhà thầu phụ của PVD Training hay các chi nhánh trực thuộc.
  4. c) All consequential, special or incidental costs, losses or damages (whether direct or indirect) suffered by PVD Training/ Tất cả các chi phí tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do kết quả của các hành động trên ( trực tiếp hoặc gián tiếp) sẽ do PVD Training chịu.
  5. The Customer shall indemnify, defend and harmless PVD Training from and against any and all losses, claims and liabilities related to or arising out this Agreement as a result of/ Khách hàng phải bảo đảm, bảo vệ và tránh cho PVD Training khỏi những mất mát, bồi thường và trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoặc nằm ngoài những điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này là hậu quả của:
  6. a) Death of or personal injury to any employee, representatives or subcontractors of the Customer or its affiliates/ Sự mất mát về tính mạng hoặc gây thương tích cho người lao động, các đại diện hoặc các nhà thầu phụ của khách hàng hoặc chi nhánh trực thuộc.
  7. b) The loss of or damage to property or employees, representatives or subcontractors of the Customer or its affiliates/ Sự mất mát hoặc tổn hại đến tài sản hoặc người lao động, các đại diện hoặc các nhà thầu phụ của khách hàng hoặc các chi nhánh trực thuộc.
  8. c) All consequential, special or incidental costs, losses or damages (whether direct or indirect) suffered by the Customer/ Tất cả các chi phí tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do kết quả của các hành động trên ( trực tiếp hoặc gián tiếp) sẽ do khách hàng chịu.
  9. Each part shall be responsible for and accept full liability for its own acts or omissions leading to the loss of or damage to any third party/ Mỗi bên hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về các hành động gây nên tổn thất cho bên thứ ba